ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «Ultra BOOST Experience» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε ενηλίκους.
3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συγγενών εταιρειών του Διοργανωτή και (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών.
4. Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, υπο τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων 2 και 3, εγγραφούν για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και προσέλθουν στο ειδικό χώρο που θα δημιουργήσει ο Διοργανωτής και συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες τρεξίματος σύμφωνα με όσα περιγράφονται κατωτέρω. Η συμμετοχή σε αυτό το Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτεί την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν παρέχεται αμοιβή στους συμμετέχοντες για μόνη τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
5. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 5/11/2015 και ώρα 13:00μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 7/11/2015 και ώρα 20:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια ή και οποιονδήποτε όρο ή και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

6. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να λάβουν μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες τρεξίματος και συγκεκριμένα να τρέξει σε ταχύτητα και ρυθμό που ο κάθε συμμετέχω επιθυμεί επί 2 λεπτά σε διάδρομο που θα βρίσκεται στο περίπτερο του διοργανωτή στην έκθεση για τον Μαραθώνιο των Αθηνών 2015 με στόχο να συλλέξουν πόντους ενέργειας (όση περισσότερη απόσταση διανύσει ο συμμετέχων τόσους περισσότερους πόντους ενέργειας – ‘Energy Points’- συγκεντρώνει, σε αναλογία και με το βάρος του). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξει το πρόγραμμα διενέργειας του συνόλου/μέρους των αθλητικών δοκιμασιών ή να ματαιώσει αυτές.

Ο συμμετέχων θα πρέπει επί τόπου σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του Διοργανωτή να εγγραφεί (sign up) καταχωρώντας τα προσωπικά του στοιχεία και συγκεκριμένα: το ονοματεπώνυμο, το βάρος και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ανάλογα με τους πόντους ενέργειας(‘Energy Points) που θα συγκεντρώσει ο συμμετέχων θα ενταχθεί σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Energy Points για Άντρες Energy Points για Γυναίκες
1)Rising Energy Δρομέας/Runner μέχρι 599 Energy Points μέχρι 349 Energy Points
2)Top Energy Δρομέας/Runner από 600 Energy points μέχρι 999 Energy Points από 350 μέχρι 499 Energy Points
3)Ultra Energy Δρομέας/Runners
από 1000 Energy Points και πάνω από 500 Energy Points και πάνω

7.Την 9/11/2015, 12:00μμ, ο Διοργανωτής θα διεξάγει κλήρωση στις εγκαταστάσεις του από την οποία θα αναδειχθούν 6 Νικητές ανά κατηγορία (εκ των τριών που αναφέρονται ανωτέρω) σύνολο 18 Νικητές. Κάθε Νικητής ανά κατηγορία θα κερδίσει τα εξής:
1) Rising Energy Δρομέας/Runner: ένα σύνολο ενδυμάτων adidas running επιλογής του Διοργανωτή
2)Top Energy Δρομέας/Runner: ένα σύνολο ενδυμάτων adidas running επιλογής του Διοργανωτή
3)Ultra Energy Δρομέας/Runner: ένα adidas fit smart επιλογής του Διοργανωτή

8.Ρητά δηλώνεται οτι οποιαδήποτε άλλα έξοδα απαιτούνται όπως για παράδειγμα έξοδα για την παραλαβή του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τους νικητές. Επίσης, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν να προκύψει σε βάρος του/των νικητή/ων ή σε βάρος τρίτου από οποιαδήποτε εν γένει αιτία στα πλαίσια του Διαγωνισμού ή της δοκιμής ή εξαφορμής των απονεμηθέντων Δώρων όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια του τρεξίματος/βηματισμού.
Οι νικητές θα ανακηρυχτούν με σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στο διαδικτυακό τόπο www.boostathens.gr. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών στον διαδικτυακό τόπο www.boostathens.gr αποτελεί πλήρη απόδειξη ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό συμπεριλαμβανομένων και των νικητών.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί κατά τα ανωτέρω στην ιστοσελίδα www.boostathens.gr, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμά του να διαθέσει ή να μη διαθέσει κατά την κρίση του δώρο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη μη διάθεση του δώρου και να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσής του ή τη διάθεσή του με οποιοδήποτε τρόπο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
9. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέσω της www.adidas.a@adidas.com.
10. Με την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα ή/και με την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβασθούν σε άμεσους συνεργάτες της Εταιρίας και συγκεκριμένα στην εταιρεία CIVITAS για την καλύτερη και αμεσότερη επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.
Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι ο ίδιος ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους που θα συλλέξουν από τους ίδιους με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων (όπως για παράδειγμα σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στο διαδικτυακό τόπο www.boostathens.gr).
Kάθε συμμετέχων και Νικητής, με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ή στην δοκιμή του adidas Ultra BOOST, αυτόματα συναινεί στη χρήση του ονόματός του και φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως επί των προαναφερομένων.
Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν σε εκπρόσωπο του Διοργανωτή, στο www.adidas.a@adidas.com με θέμα « Προσωπικά Δεδομένα».
11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Εκτελούντος την Επεξεργασία. Ο Διοργανωτής και ο Εκτελών την Επεξεργασία, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
12. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
13. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί http://www.boostathens.gr/.