Όροι συμμετοχής

Όροι χρήσης του www.boostathens.gr.

Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε το www.boostathens.gr συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να δεσμευθείτε από τους παρόντες όρους, οι οποίοι έχουν άμεση ισχύ από την πρώτη πρόσβασή σας στο www.boostathens.gr. Αν δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των όρων αυτών ή/και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του www.boostathens.gr , παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το www.boostathens.gr. Η adidas δύναται να τροποποιεί κατά καιρούς τους παρόντες όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του www.boostathens.gr Οι χρήστες του www.boostathens.gr θα ενημερωθούν μέσω email για οποιαδήποτε ουσιώδη και σημαντική αλλαγή στους εν λόγω όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλεύεστε τακτικά τους όρους αυτούς, για διαπιστώνετε ότι συμφωνείτε με τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση από μέρους σας του www.boostathens.gr θα θεωρείται ως συγκατάθεσή σας στους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του www.boostathens.gr, όπως αυτοί ισχύουν. Αν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις επί των όρων χρήσης ή της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το www.boostathens.gr.
Χρήση και σκοπός του www.boostathens.gr.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο www.boostathens.gr και ειδικότερα και μη περιοριστικά, οι πληροφορίες που παρέχονται στις ενότητες του και για τα προϊόντα adidas στο www.boostathens.gr, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως έγκυρες συστάσεις, πληροφορίες ή/και επαγγελματικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για τη διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων. Το www.boostathens.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου και των πληροφοριών που βρίσκονται στον ιστότοπο, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Στο πλαίσιο αυτό, το www.boostathens.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο των πληροφοριών και των στοιχείων που εμφανίζονται στον ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, και να είναι επικαιροποιημένα και διαθέσιμα στους χρήστες. Οι χρήστες ιστότοπου οφείλουν να καταβάλουν και οι ίδιοι κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων και να λάβουν από τρίτους ειδικούς συγκεκριμένες και ειδικές συμβουλές με βάση τις προσωπικές τους ανάγκες.
Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του κινδύνου αναφορικά προς την ποιότητα, την απόδοση και τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, αλλά και την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον χρήστη.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες εκτός του www.boostathens.gr.
Στο www.boostathens.gr μπορεί να γίνονται παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου ή να περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό από άλλες σελίδες του Διαδικτύου για λόγους ενημέρωσης ή πληρέστερης πληροφόρησης του κοινού. Η adidas δεν έχει έλεγχο στο περιεχόμενο αυτό και ως εκ τούτου δεν διασφαλίζει, ούτε εγγυάται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, τις πληροφορίες, υλικό, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες, που περιέχονται ή είναι προσιτές μέσω αυτών των ιστοσελίδων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του www.boostathens.gr, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τη adidas, η οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος από την πρόσβαση και χρήση από τον χρήστη των ιστοσελίδων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών, υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών που συλλέγει εκεί, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.
Πνευματική ιδιοκτησία
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πχ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στο www.boostathens.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της adidas και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου που περιέχεται στο www.boostathens.gr.
Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Περιορισμός Ευθύνης
Δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η adidas δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (είτε στο πλαίσιο σύμβασης, είτε ως αδικοπραξία) ενδέχεται υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων του ιστότοπου, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων του www.boostathens.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το www.boostathens.gr παρέχεται στο χρήστη «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η adidas αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η adidas, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.boostathens.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Η adidas δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.boostathens.gr στις περιπτώσεις που η ζημία προκλήθηκε από αιτία ανωτέρας βίας εκτός του ευλόγως αναμενόμενου ελέγχου της adidas.

Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, η adidas δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης, η adidas δεν εγγυάται ότι το ίδιο το www.boostathens.gr ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το www.boostathens.gr τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα. Η adidas δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Ο περιορισμός και η αποποίηση ευθύνης όπως περιγράφεται στο παρόν δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της adidas για απώλειες από τις οποίες δε μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί η ευθύνη εκ του νόμου.

Κάνοντας χρήση του www.boostathens.gr συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη adidas και άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις του ομίλου adidas έναντι οποιωνδήποτε εξόδων, ζημιών, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και δαπανών που πραγματοποιήθηκαν συνεπεία της εκ μέρους σας παραβίασης των παρόντων Όρων ή/και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων όρων.

Κάνοντας χρήση του www.boostathens.gr αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κάθε συνδεδεμένη με τη adidas εταιρεία θα αποτελεί δικαιούχο – τρίτο μέρος όσον αφορά τους εν λόγω όρους χρήσης και θα δικαιούται να τους επιβάλλει απευθείας και να στηριχθεί σε οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης, η οποία του εκχωρεί κάποιο όφελος (ή δικαιώματα υπέρ αυτού).
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.boostathens.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της adidas και του επισκέπτη / χρήστη / μέλους των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του www.boostathens.gr από τον επισκέπτη / χρήστη / μέλος αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του www.boostathens.gr παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση adidas.a@adidas.com. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο adidas.a@adidas.com.